×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
پیشگفتار
1387/10/05
ولوله در شهر ۲در دوازده ماه اخیر، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی، كلّ «فصل نامۀ شمارۀ ١٧» و قسمتی از «فصل نامۀ شمارۀ ٢٠» خود را به مباحث و مطالبی بر ضد دیانت بهائی و پیروان آن اختصاص داده است. آنچه در جوابیۀ زیر با عنوان «دسته گل هائی كه فصل نامۀ شماره های١٧ و ٢٠ به آب داده است!»، در چهارده قسمت ت ...
ادامه مطلب
دسته گل هائی كه فصل نامۀ شماره های ١٧ و ٢٠ به آب داده است!
1387/10/05
ولوله در شهر ۲جناب آقای هدایت الله بهبودی سردبیر «فصل‌ نامۀ مطالعات تاریخی ویژه ‌نامۀ بهائیت»، شمارۀ ١٧، نشر مؤسّسۀ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، در مصاحبه ای با Fars_News مورخ ٨٦/٨/٩ شمارۀ ٨٦٠٨٠٨٠١١٨ و نیز در قسمت «سخن اول» فصل نامۀ مزبور، راجع به علت و هدف نشر و تمایز آن از دیگر كتب ردیه علیه آئین ب ...
ادامه مطلب
در خصوص تحرّی حقیقت
1387/10/04
ولوله در شهر ۱ نگاهی به ویژه نامه ایّام روزنامه جام جم درباره بهائیانا. جوانسردبیر محترم روزنامه جام جم و سایر افرادی که در تهّیه ویژه نامه ایّام همکاری نموده اند،مجموعه شصت و چهار صفحه ای که شما تهیّه نموده بودید موجی از مباحثات و گفتگو را در بین مردم ایران آغاز نموده است. مردم ایران ساله ...
ادامه مطلب
سندهای بدون شرح
1387/10/04
ولوله در شهر ۲دسته گل چهاردهم مربوط به «سندهای بدون شرح»، مندرج درفصل نامۀ ٢٠ مؤسسهء مطالعات و پژوهش های سیاسی، علاوه بر دوازده مقالهء مندرج در فصل نامهء شمارهء ١٧ خود كه تماماً در فوق پاسخ داده شد، در فصل نامهء مطالعات تاریخی شمارهء ٢٠ خود ــ مورّخ بهار ١٣٨٧ ــ نیز، در صص٢٢٥- ٢٤٣، مطالبی با عنوا ...
ادامه مطلب
ردّیه ای بر تفسیر و تاویل بهائیان از مشروطیت
1387/10/04
ولوله در شهر ۲دسته گل سیزدهم مربوط به مقالهء دوازدهم فصل نامهء١٧(ردّیه ای بر تفسیر و تاویل بهائیان از مشروطیت) مقالهء دوازدهم فصل نامه را آقای محمد حسن رجبی (دوانی)[i] با عنوان «ردّیه ای بر تفسیر و تاویل بهائیان از مشروطیت» نوشته اند. ایشان قبلاً نیز در ویژه نامهء ایام ٢٩ جام جم، مورخ ۱۳۸۶/۶/۶، ص ...
ادامه مطلب