×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
دیانت بهائی و فراماسونری و تئوسوفیسم و دیگرسازمان های دینی و سیاسی و اجتماعی
1387/10/10
ولوله در شهر ۱جام جم درصفحات 35،31،30،25،24،12ویژه نامۀ ایّام سعی نموده بهائیان را مرتبط با فراماسونری، تئوسوفیسم، میسیونرهای مذهبی مسیحی، وتشكیلات سیاسی جلوه دهد كه سعی در واردكردن ضربه به اسلام وایران داشته و دارند. جامعۀ بهائی بارها و ازجمله در همین مجموعۀ جوابیّۀ ایّام پاسخ این قبیل اتّهامات ...
ادامه مطلب
دیانت بهائی و مسئلۀ اسرائیل
1387/10/10
ولوله در شهر ۱این نوشته پاسخی است به مقالاتی كه درسالهای اخیر در رسانه های صوتی، تصویری و نوشتاری ایران (نظیرسلسله گفتارهای آقای عبدالله شهبازی درروزنامه كیهان)، منتشرشده و می شود و درآنها، دیانت بهائی همكار و همراه صهیونیزم و اسرائیل، معرفی می گردد. الف) دیانت بهائی ومسئله اسرائیلدراواسط ...
ادامه مطلب
دین است و فرقه نیست
1387/10/10
ولوله در شهر ۱جام جم درص4 و دیگرجاها اشاره كرده كه استعمارفرقه های قادیانی وبهائی وبابی راساخته است تا دراسلام تفرقه ایجاد كند. درمقالات دیگر درهمین مجموعه گفته شد كه دیانت بابی وبهائی موجب تفرقه دراسلام عزیز نبوده و نیستند، بلكه خودمسلمانان ازهمان 1400 پیش چنین كرده وبه تفرقه ادامه داده اند.ا ...
ادامه مطلب
دین بهائی ضد اسلام نیست
1387/10/10
ولوله در شهر ۱جام جم در ایّام بارها ادیان بابی و بهائی را معلول دول استعماری دانسته كه برای ایجاد تفرقه دراسلام وضعف ایران عزیزایجاد و حمایت شده اند. در زیر دو مقاله ای راكه قبلاً درسایت ها درجواب این شبهه، موجود بوده، تقدیم می كند.الف: دیدکاه دیانت بهائی نسبت به اسلامهـ - مهرپور، سایت دیدگا ...
ادامه مطلب
رئوفی، ولی بی وفا و نامهربان
1387/10/10
ولوله در شهر ۱درصفحۀ 59 ایّام مطالبی تكراری و دست چندم ازخانم مهناز رئوفی و آقای حسین فلاح درج شده كه پس ماندۀ ردّیّه های تكراری زمان شاه است كه به رنگ 30 سال اخیر در آورده شده، و دركیهان و جام جم و...رادیو ایران ارائه گردیده است. درسایت های بهائی جوانان این امر پاسخ اكاذیب آنها را قبلاً داده اند ...
ادامه مطلب