×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
مراحل ده گانه رشد درخت ظهور الهی از عهد آدم تا وحدت عالم- نسخۀ جدید
1400/10/16

 

 

مراحل ده گانه رشد درخت ظهور الهی

از عهد آدم تا وحدت عالم

 

حضرت ولیّ امرالله جلّ سلطانه در ماه می 1953 پیام مبارک خود را خطاب به کنفرانس بین القارّات آمریکا مرقوم فرمودند و توسّط حضرت امة البهاء روحیه خانم در کنفرانس مزبور خوانده شد. در این پیام ده مرحله از مراحل سیر و حرکت امر الهی مطرح شده و مطلبی که در یکی از دستخط های معهد اعلی دربارۀ مرحلۀ دهم سیر و نفوذ امرالله مذکور گشته اشاره به مندرجات پیام مذکور است. ترجمۀ آن پیام را به فارسی محفل مقدّس ملّی ایران منتشر فرموده اند و صورت آن این است:

 

ترجمۀ پیام مقدّس مبارک مورّخ چهارم می 1953 خطاب به کنفرانس بین قارّات آمریکا که به وسیلۀ امة البهاء ایادی امرالله حضرت خانم ابلاغ شده است:

 

«... این جهاد وسیع و عظیم و جسیم که ان شاءالله صفحات تاریخ عهد ثانی عصر تکوین آئین حضرت بهاءُالله را منوّر و عَقدِ ثانی قرنِ دوّم بهائی را مخلّد خواهد ساخت و با ختام آن، مرحلۀ اولای فرمان تبلیغی حضرت عبدُالبهاء پایان می یابد، بِنَفسِه مُمَهِّدِ سبیل و مبشّر افتتاح دورۀ مجهودات مُمتد و خطیری خواهد بود که باید در دوران جهادهای روحانی بعدی، وسیلۀ استقرار اساس نظم اداری امرالله و مؤسّسات متفرّعۀ آن در سراسر کشورهای مستقلّه و اقالیم تابعه و جزائر مفتوحۀ جدیدۀ کرۀ ارض و همچنین ممالک باقیمانده گردد و بالمآل در این کشورها اَعمِدۀ دیگری مرتفع سازد که در تحمّل ثقل عظیم بیت عدل اعظم الهی و توسیع قواعد و ارکان آن سهیم و شریک گردند.

 

آن وقت است که شجرۀ ظهور الهی، که در شش هزار سال قبل در عهد آدم به یدِ قدرت الهیّه در ارضِ مَشیّت غَرس گشته و مراحل مختلفه را پیموده، پس از طیّ مراحل دیگر به ذروۀ کمال خواهد رسید.

 

اوّلین مرحلۀ این سیر و حرکت عظیم نشو و نمای تدریجی این شجرۀ الهیّه است که بر اثر استفاضه از نور و حرارت فیوضات متتابعۀ الهیّه در عهد موسی و زرتشت و بودا و مسیح و محمّد و سایر انبیای عِظام و دَمِ شهدای لاتُعَدّ و لاتُحصیٰ اغصان و افنان و فروعش امتداد یافته و به برگ و شکوفه و گل مزیّن و آراسته گشته است.

مرحلۀ ثانی این سیر و حرکت حصول ثمرۀ این شجرۀ لاشرقیه و لاغربیه است که در سنۀ ستّین در مدینۀ شیراز بر اثر ظهور قائم موعود ظاهر و آشکار گردید.

مرحلۀ ثالث مقهوریّت و مَعصوریّت این ثمرِ جَنّیِ رَطبِ لطیف در آسیاب مِحن و بلایا است که شش سال بعد در مدینۀ تبریز دُهنِ آن ظاهر گردید.

مرحلۀ چهارم اشتعال این دُهنِ لطیف است که به یَدِ قدرت الهیّه یکصد سال قبل در زندان اَظلَمِ اَنتَنِ سیاه چال طهران افروخته شد.

مرحلۀ پنجم اشراق آن لمعۀ نور در مدینة الله است که تازه به کشور عراق پرتو افکنده و پس از آن که ده سال در حجابِ غِلّ و بَغضا مکشوف و مقنوع بود، در مصباح ظهور جلوه ای شدید بنمود.

مرحلۀ ششم اشتعالِ مِصباحِ الهی در ادرنه در بلّورِ اُخریٰ است که به اَشَدِّ اشراق از آن مدینه و سپس از سجن عکّا سیزده اقلیم از اقالیم آسیا و آفریقا را روشن و منوّر گردانید.

مرحلۀ هفتم سطوع آن نور الهی در دورۀ مرکز عهد و میثاق از سجن اعظم به ماوراء بِحار بود که تجلّیّاتش بیست کشور مستقلّ و اقالیم تابعه در قطعات آمریکا و اروپا و استرالیا را نورانی ساخت.

مرحلۀ هشتم انتشار آن نور الهی در عهد اوّل و سنین اوّلیّۀ عهد ثانی عصر تکوین امرالله در نود و چهار کشور مستقلّ و اقالیم تابعه و جزائر کرۀ ارض است که بر اثر اجرای نقشه های ملّی از طرف یازده محفل روحانی ملّی در سراسر جهان و استفاده از وسائل و وسائط نظم اداریِ جدیدُالبُنیانِ ملکوتی تحقّق یافته و اکنون به جشن صدمین سال بعثت حضرت بهاءُالله خاتمه می یابد.

مرحلۀ نهم یعنی دوره ای که اکنون افتتاح می شود مرحلۀ اشاعۀ آن نور الهی در متجاوز از یکصد و سی و یک اقلیم و جزائر دیگر در شرق و غرب عالم است که بر اثر اجرای یک جهاد روحانی جهانی ده ساله انجام خواهد گرفت و اِن شاءالله تعالی ختام این جهاد با جشن اعظم مِئَویِ اعلان امر علنی حضرت بهاءُالله در بغداد مقارن خواهد بود.

مرحلۀ دهم که مرحلۀ نهائی این سیر عظیم است، سرایت و نفوذ آن نور الهی در طیّ جهادهای عدیده و در عهود متوالیۀ دو عصر تکوین و ذهبیِ امرُالله به جمیع اقالیم باقیۀ کرۀ ارض است که باید به وسیلۀ استقرار کامل نظم اداری حضرت بهاءُالله در کلّیّۀ اقالیم شرق و غرب تحقّق پذیرد و آن مرحله ای است که انوار آیین مظفّر و منصور الهی به کمال قدرت و عظمت بر جهانیان تابیده و کرۀ ارض را احاطه خواهد نمود...»

 

 

نمودارمراحل ده گانه رشد درخت ظهور الهی از عهد آدم تا وحدت عالم

به همراه تقسیمات کور و دور بهائی

 

 

كور 6000 ساله آدم:

 

رشد دانۀ ظهور الهی، كاشته شده در عهد حضرت آدم، و ظهور شاخ و برگ و شكوفه و گل آن درعهد حضرت نوح، موسی، زرتشت، بودا، مسیح، محمد و سایرانبیای عظام در اثر تعالیم آسمانی ایشان و استقامت و شهادت پیروان آنان. (مرحله1)

 

كور500000 سالۀ بهائی:

 

1.دور حدّاقل 1000 سالۀ بهائی

 

عصر رسولی از 1844 تا 1921(77سال)

                                                    

الف- عهد حضرت باب (9 سال از 1844 تا 1853-1852): حصول میوه در 1844 (مرحله2)

     فشرده شدن آن میوه و ظهور روغن آن در اثر بلایا و شهادت حضرت باب در 1850 (مرحله 3)

 

ب- عهد حضرت بهاءالله (39 سال از 1853 تا 1892): شامل مراحل:

اشتعال آن روغن و آغاز تابش آن در زندان سیاه چال طهران با اظهار امر خَفیّ و سِرّی حضرت بهاءالله در 1853 (مرحلۀ4)

اشتعال بیش ترآن نور در بغداد به واسطۀ اظهار امر علنی حضرت بهاءالله در 1863 (مرحلۀ 5)

اشتعال عمومی آن نور در استانبول و ادرنه و عكا در اثر اظهار عمومی تا 1892 (مرحلۀ 6)

 

ج- عهد حضرت عبدالبهاء (29 سال از 1892تا 1921)، سطوع آن نور در نقاط بیش تری از دنیا به واسطۀ حضرتشان تا 1921 (مرحلۀ 7) (صدور فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء در سال های 1916- 1917)

 

عصر تكوین یا انتقال از1921تا؟

 

عهد اوّل عصر تکوین: از (1921 تا 1944)

 

عهد دوّم عصر تکوین: (از 1944 تا 1963)

             از 1921 تا 1953: دورۀ حضرت شوقی ربّانی ولیّ امر بهائی (مرحلۀ 8) / (سال 1937 آغاز اوّلین عهد فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء، شامل: اوّلین مرحلۀ آن با راه اندازی اوّلین نقشۀ هفت سالۀ آمریکا (1944- 1937) و سپس مرحلۀ دوّم با دوّمین نقشۀ هفت سالۀ آمریکا (1953- 1946) و پس از آن در سوّمین مرحله با آغاز اوّلین نقشۀ جهانی دهساله (1953- 1963)) [شایان ذکر است مقارن نقشه های آمریکا، چندین مورد نقشه های ملّی دیگر که همه قبل از سال 1953 پایان یافتند توسط محافل ملّی ایران، هندوستان و پاکستان و برمه، بریتانیا، آلمان و اطریش، استرالیا و نیوزیلند، عراق، مصر و سودان، کانادا، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی، به اجرا درآمدند. به این ترتیب تا سال 1953 محافل ملّی مزبور- به علاوۀ محفل جدیدالتّاسیس ایتالیا- سویس در رضوان 1953- به عنوان دوازده «ژنرال جهاد کبیر اکبر دهساله» تحت قیادت حضرت ولی عزیز امرالله با کسب لیاقت و استعداد لازم و تجارب حاصله از نقشه های ملّی مزبور متّحداً متّفقاً آمادۀ همکاری و انجام اوّلین نقشۀ جهانی دهساله شدند.]

    

    از 1953 تا 1963: انتشار بیش تر آن نور در دورۀ حضرت ولیّ امرالله و ادامۀ آن در اوّلين نقشۀ ده ساله برای توسعۀ امر بهائی تا سال 1963 صدمین سال اظهار امر علنی حضرت بهاءالله و تشکیل اوّلین دورۀ بیت العدل اعظم (مرحلۀ 9)[(1963 پایان اوّلین عهد فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء) [صعود حضرت ولیّ امرالله در 1957 و شش سال حراست جامعۀ جهانی بهائی توسط ایادیان عزیز امرالله (1963- 1957)]

 

عهد سوّم عصر تکوین: (از1963 كه بیت العدل اعظم تشكیل شد تا سال 1986) (آغاز دوّمین عهد فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء با شروع نقشۀ جهانی نُه ساله (1973- 1964) به عنوان اوّلین مرحلۀ آن، و سپس ادامۀ باقی مراحل با انجام ده نقشه به این شرح: نقشه های 5 ساله (1979 - 1974)؛ 7 ساله (1986-1979)؛ ادامۀ این نقشه ها در عهود چهارم و پنجم عصر تکوین)

 

عهد چهارم عصر تکوین: (از 1986 تا سال 2001) [ادامۀ انجام نقشه های مربوط به دوّمین عهد فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء شامل نقشه های: 6 ساله (1992-1986)؛ در سال 1992 به مناسبت صدمین سال صعود حضرت بهاءالله نقشه ای مانند نقشه های طولانی تر طرح نشد و در عوض اهل بهاء به تحكیم دستاوردهای نقشه های قبلی و شكرانۀ آن و نیز تجلیل از مقام حضرت بهاءالله و تجدید عهد و میثاق با آن حضرت پرداختند و در همین سال دوّمین كنگرۀ عظیم جهانی را كه از شبكه های ماهواره ای به سمع و نظر میلیون ها انسان در جهان رسید، در تجلیل و شكرانه به آستان محبوب ابهایشان برگزار نمودند؛ 3 ساله (1996-1993)؛ 4 ساله (2000-1996)؛ دوازده ماهه (2001-2000)؛ ادامۀ این نقشه ها در عهد پنجم عصر تکوین./ دو نقشۀ 4 ساله (2000- 1996) و دوازده ماهه (2001- 2000) که تمرکزشان بر هدفِ واحدِ آموزش و یادگیریِ سیستماتیک برای ترویج و تحکیم بود، از نقشه های قبلی متمایز می باشد.]

 

عهد پنجم عصر تکوین: (از 2001 تا سال؟) (پایان دوّمین عهد فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء و آغاز سوّمین عهد فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء با شروع نقشۀ جهانی یک ساله (2021- 2022)) [ادامۀ نقشه های مربوط به دوّمین عهد فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء شامل نقشه های: 5 ساله (2006-2001)؛ 5 ساله (2011-2006)؛ 5 ساله (2016- 2011)؛ 5 ساله (2016- 2021) هدف اساسی این چهار نقشۀ 5 ساله تشدید رشد جریان دخول افواج از سال 2001 تا سال 2021 و ورود به مرحله ای جدید و بدیع از کم و کیف ترویج و تحکیم در مسیر رشد شجرۀ امر الهی بود. آخرین نقشۀ پنج سالۀ مزبور (2021- 2016)، از طرفی مصادف بود با صدمین سال صدور فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاء (2016- 2017) و از طرفی دیگر با دویستمین سالگرد ولادت پُرشکوه حضرت ربّ اعلی و جمال ابهی در فواصل سال های 2017- 2019. این امر نقشه را به سه قسمت تقسیم نمود و قوای عظیم روحانی برای پیشرفت امر الهی را چنان جهت بخشید که از جمله موجب خروج امر الهی در سطح ملّی از مرحلۀ مجهولیّت در بسیاری مناطق گردید.] [سال 2021 آغاز نقشۀ یک ساله است؛ سال و دورانی «مشحون از قوای روحانی»، «که صد سال بعد از نزول الواح نقشۀ ملکوتی [2016 م.]» آزاد شده و ورود به سوّمین عهد فرامین تبلیغی حضرت عبدالبهاءرا تحقّق بخشیده و عالم بهائی را برای نقشۀ نُه ساله ای که در رضوان 2022 آغاز می گردد آماده می سازد. همچنین سال 2021 آغاز صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء و آغاز قرن دوّم عصر تکوین، و ژانویۀ 2022 صدمین سال قرائت علنی الواح مبارکۀ وصایای حضرت عبدالبهاء است که به این دو مناسبت، دو گردهمآیی عظیم تاریخی در مرکز جهانی برگزار می گردد. این اقدامات عظیم در کنار سایر مجهودات عظیمۀ دیگر در طول نقشۀ یک سالۀ مزبور موجب تدارک مجهوداتی جهانی‌ که در پی است، خواهد شد.] [سال 2044 آغاز سوّمین قرن بهائی است که بعداً معلوم خواهد شد در کدامیک از عهود پنجم یا ششم یا... عصر تکوین خواهد بود. «در حالی که بشریّت زیر تازیانۀ این طوفان‌های خشمگین قرار گرفته، سفینۀ امر الله آمادۀ حرکت در مسیر یک سلسله نقشه‌هایی است که آن را به آغاز قرن سوّم دور بهائی [2044] سوق خواهد داد و قابلیّت جامعۀ بهائی را برای متحقّق ساختن قوای اجتماع‌سازی امر الهی به نحو قابل ملاحظه‌ای تقویت خواهد کرد.» (پیام 25 نوامبر 2020) و در پیام 30 دسامبر 2021 است: «سلسله نقشه های جهانی کنونی که در عید اعظم رضوان آغاز شد بیست و پنج سال تمام ادامه خواهد داشت، سفینۀ امرالله را به قرن سوّم بهائی خواهد رساند و در رضوان 2046 به پایان خواهد رسید. عالم بهائی طیّ این دوران بر یک هدف واحد تمرکز خواهد داشت: ظهور و بروز بیش از پیش نیروی اجتماع سازی آئین بهائی.»]

 

عهود بعدی عصر تکوینتا تحقّق وحدت عالم انسانی.

 

           

 

عصر ذهبی و تحقّق وحدت عالم انسانی.

 

[ازعهدسوّم عصر تکوین  (1963) به بعدمرحلۀ نهائی جریان عظیم رشد درخت ظهور الهی، و هماهنگی ارادۀ بشر با ارادۀ خدا و سرایت نور هدایت به كلّ كرۀ زمین و استقرار كامل نظم بدیع حضرت بهاءالله و حصول وحدت عالم انسانی و بلوغ عالم و صلح عمومی و آغاز سیر كمال بی پایان انسان به دنبال مرحلۀ بلوغ (مرحله10)]

 

 

2، 3، 4، ...- ادوار ادیان الهی كه بعد از امر بهائی ظاهر خواهند شد.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع:

محاضرات، جلد 3، صص: 174- 176/ برای ملاحظۀ تمام پیام مورّخ 4 می 1953 به مجلّۀ اخبار امری شمارۀ 3، تیر 1332 ه. ش.، ص 8- 14 مراجعه شود. و نیز: مقالۀ "مراحل نشو و ارتقای شجر امر الهی" نوشتۀ آقای صالح مولوی نژاد در مجلّۀ پیام بهائی شمارۀ 94، سپتامبر 1987 م.، ص 9- 13 و 16؛ مجلّۀ اخبار امری، سال چهل و سوّم، مورّخ 1343 ه. ش.؛ تواقیع حضرت ولی عزیز امرالله از جمله دو توقیع منیع رضوان 105 بدیع و توقیع مبارک 110 بدیع؛ پیام های بیت العدل اعظم- از جمله پیام های رضوان 2021 و 30 دسامبر 2021؛ كتاب اسرار ربّانی، ج 3، ص 227؛ جزوۀ "لزوم دین؛ ضروت تجدید و استمرار ادیان" دانلود در این لینک: //velvelehdarshahr.org/node/219

 و نیز Shoghi Effendi: Author of Teaching Plans, Ali Nakhjavan


فایل های ضمیمه

نظر خود را بنویسید