×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
پیام ملکوت
1389/08/17

کتاب «پیام ملکوت» مجموعه ای از نصوص مبارکۀ بهائی از بنیانگذاران دیانت بهائی در بارۀ اصول تعالیم بهائی از جمله دوازده تعالیم آن است که توسط فاضل فقید جناب عبدالحمید اشراق خاوری جمع آوری شده است. کتاب از جمله شامل مواضیع ذیل است:

تحرّی حقيقت؛ بشارات کتب مقدّسه در بارهء ظهور مربّی آسمانی و موعود جميع کتب؛ وحدت لسان؛ وحدت عالم انسانی؛ دين بايد سبب الفت و محبّت باشد؛ لزوم تطابق دين با علم و عقل؛ لزوم ترک جميع تعصّبات؛ عظمت ايران و مستقبل آن؛ تعديل معيشت و حلّ مشاکل اقتصادی؛ وحدت اساس اديان؛ مقصد از دين؛ علّت تجديد اديان؛ تعليم و تربيت اجباری عمومی؛ فضيلت علم و مقام علماء و دانشمندان؛ تساوی حقوق نساء و رجال؛ صلح عمومی؛ مضرّات جنگ و لزوم تشکيل محکمهء کبرای بين المللی؛ قسمتی از انذارات نازله در الواح مبارکه؛ عالم محتاج بنفثات روح القدس است؛ مقصود از روح القدس؛ اثبات الوهيّت؛ اثبات مظاهر مقدّسهء الهيّه(انبیاء و رسل)؛ حضرت ابراهيم؛ حضرت موسی؛ حضرت زردشت؛ حضرت بودا و کنفوسيوس؛ حضرت عيسی بن مريم مسيح؛ حضرت رسول اکرم؛ حضرت باب؛ حضرت بهاء الله؛ اثبات مظاهر مقدّسه از کتب مقدّسه.

فایل های ضمیمه

نظر خود را بنویسید