خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

دسته گل هائی كه فصل نامۀ شماره های ١٧ و ٢٠ به آب داده است!

ولوله در شهر ۲

جناب آقای هدایت الله بهبودی سردبیر «فصل‌ نامۀ مطالعات تاریخی ویژه ‌نامۀ بهائیت»، شمارۀ ١٧، نشر مؤسّسۀ مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، در مصاحبه ای با Fars_News مورخ ٨٦/٨/٩ شمارۀ ٨٦٠٨٠٨٠١١٨ و نیز در قسمت «سخن اول» فصل نامۀ مزبور، راجع به علت و هدف نشر و تمایز آن از دیگر كتب ردیه علیه آئین بهائی، ناخواسته مطالبی فرموده اند كه به همراه كل محتویات ١٢ مقالۀ فصل نامۀ مزبور در ٣٠١ صفحه، كه بعضاً حتی نسبت به خود اسلام عزیز و امام جعفر صادق (ع) نیز دارای توهین های شرم آوری می باشد، در حقیقت مجموعه ای را پدید آورده كه از جمله می توان آن را اعترافنامۀ بهائی ستیزان به عظمت و رشد و حقانیت دیانت مقدس بهائی و مظلومیت پیروان آن به حساب آورد. در این جوابیه، كه بخصوص به خاطر توهینی كه به مقدسات بهائی و نیزامام جعفر صادق نموده، می توان آن را «دسته گل هایی كه فصل نامه به آب داده است» نامید، به پاسخ اكاذیب و افترائات مندرج در مجموعهء مزبور و نیز پاسخ به قسمت آخر «فصل نامۀ ٢٠» با عنوان «سندهای بدون شرح»، كه اخیراً منتشر شده، می پردازیم.
  

مقاله قبلی

مقاله بعدی