خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

طلوع عشق

 
عکس روی جلدطلوع عشق كتابی است كه به پاسخ بعضی اكاذیب و اتهامات و افترائاتِ نسبت داده شده به ادیان بابی و بهائی در تاریخ ۱۶۴سالۀ آنها می پردازد. نویسنده علاوه بر محور قرار دادن یكی از ردیه های منتشره علیه آئین جدید بهائی در ایران در سال ۱۳۸۱ و پاسخ به جزء جزء اكاذیب آن، به طرح مختصر سیری تاریخی از ردیه های ۱۶۴سال مزبور و پاسخ به بعضی اتهامات مطروحه در آنها پرداخته، تحلیلی نیز از اقدامات و مخالفت ها ی ۳۰ سالۀ اخیر علیه بهائیان ایران و نتایج حاصله از آن ارائه می نماید.

 

 

 دانلود کتاب