خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

پیشگفتار

ولوله در شهر ۲

در دوازده ماه اخیر، مؤسسۀ مطالعات و پژوهش های سیاسی، كلّ «فصل نامۀ شمارۀ ١٧» و قسمتی از «فصل نامۀ شمارۀ ٢٠» خود را به مباحث و مطالبی بر ضد دیانت بهائی و پیروان آن اختصاص داده است. آنچه در جوابیۀ زیر با عنوان «دسته گل هائی كه فصل نامۀ شماره های١٧ و ٢٠ به آب داده است!»، در چهارده قسمت تهیه شده، پاسخی است به اكاذیب و اتهامات مطروحه درآن. امید آن كه طالبان حقیقت را مفید افتد و نواقص آن را بر نگارندۀ آن ببخشند.
با تشكر حامد ١٣٨٧/٨/١٥
 

 مقاله بعدی