خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

درخانه اگر کس است یک حرف بس است!

ولوله در شهر ۱


درصص 53 و 58 ایّام، جام جمیان سعی نموده اند با ارائۀ به اصطلاح اسنادی كه مدّعی اند گزارش ساواك از جلسات بهائی می باشد، ارتباط بهائیان را با رژیم پهلوی درجهت اهداف ضدّ اسلامی اثبات نمایند. نگاهی مختصربه روش جام جمیان در ارائه و تحلیل اسناد مزبور آشكارا نشان می دهد كه ادّعای این روزنامۀ وزین مبنی بر عالمانه و دقیق بودن، ادّعایی پوچ است.

راجع به این قبیل اسناد منتسب به ساواك و میزان صحّت و اعتبار و سندیّت آنها، در دیگر مقالات همین مجموعه، با آوردن نمونه هایی از اسناد مزبور، آنچه لازم است گفته شده است. امّا در پاسخ همۀ آنها، دو سؤال اساسی از جام جمیان داریم و از ایشان تقاضا داریم در محضرخدا و ملّت ایران، به آن جواب دهند. آن گاه می توان دوباره راجع به این قبیل اسناد و محتوای عجیب و غریب و گاه مضحك آنها بحث كرد.

امّا سؤالات مزبور:
· چگونه اعتبار وصحّت اسناد مزبور را به «روش تحقیق علمی تاریخی» ارزیابی و اثبات می كنید؟
· بر فرض اینكه اسناد مزبور را ساواك تهیّه كرده باشد، از كجا معتقداید كه گزارش های ساواك واقعی بوده وجعلی نمی باشد؟
جان جام جمیان شادباد 

 

مقاله قبلی

مقاله بعدی