×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
صبحی و آوارۀ طناب های پوسیدۀ ردّیّه نویسان قبل و پس از انقلاب
1387/10/10
ولوله در شهر ۱همان طوركه هموطنان عزیز آگاهی دارند، هنگام آمدن هریك از ادیان آسمانی، اكثر رؤسای سیاسی و مذهبی به مخالفت با آنان برمی خاستند.علاوه برایشان نفوسی نیز بودند كه اول به آن ادیان ایمان می آوردند، ولی پس از مدّتی به علّت غفلت و غرور و ریاست طلبی و حسد و عدم تقوی و اسیری دردست نفس و هوی، ا ...
ادامه مطلب
گنه كرد در بلخ آهنگری...
1387/10/10
ولوله در شهر ۱جام جم همچون مورّخ محبوبش آقای عبدالله شهبازی و نیزتهیّه كنندگان بیانیّۀ رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان بهائیّت، منشاء ونقش آن (1983م)، در ویژه نامۀ ایّام سمند اوهام درمیدان تاریخ تاخته وسعی نموده به هرشكلی كه شده رجال وشخصیّت های سیاسی را بهائی جلوه دهد و وانمود نماید كه ب ...
ادامه مطلب
گوشه ای از نظر امر بهائی در بارۀ اسرائیل
1387/10/10
ولوله در شهر ۱جام جم در ایّام، صص:26 تا 33، مطالبی دربارۀ آیین بهائی و اسرائیل نوشته وسعی كرده است وجوداماكن مقدّسۀ بهائی درآنجا را نشانی ازطرفداری آیین بهائی ازصهیونیسم وطرفداری این ازآن وانمود نماید. این تهمت نیزمانند بسیاری از اكاذیب ایّام تكراری است، وجامعۀ بهائی درهمان اوایل انقلاب اسلامی پا ...
ادامه مطلب
لا اكراه فی التشرّف
1387/10/10
ولوله در شهر ۱درصفحۀ 55 ایّام عكسی وجود دارد كه زیرآن چنین نوشته: «تشرّف. سخنرانی آیت الله ملكوتی درجمع بهائیان روستای سیسان كه به شرف اسلام نائل شده اند.» طبق سایرتحریفات جام جم، هیچ گونه توضیحی دربارۀ آن جزهمین جمله نمی بینید. چندسالی است كه اهل بهاء به حرمت آبروی كشورشان كمتر از مظالم وحبس ونف ...
ادامه مطلب
یك سند گویا
1387/10/09
ولوله در شهر ۱یكی ازتهمت های تكراری كه در جمهوری اسلامی ازطرف مقامات رسمی و غیر رسمی به جامعۀ بهائی وارد می شود، ارتباط سیاسی امر بهائی با اسرائیل و صهیونیسم علیه مسلمانان است. در تعالیم و همچنین در تاریخ دیانت بهائی و نیز در تاریخ مربوط به تشكیل دولت اسرائیل شواهد و مداركی وجود دارد كه تهمت مزبور ...
ادامه مطلب