خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

پیام ٣٠ دسامبر ٢٠١٢ بیت العدل اعظم در بارۀ موج جدید تضییقات بر بهائیان استان گلستان

در مهر و آبان ١٣٩١  موجی از دستگیری های بهائیان ساکن استان گلستان اتفاق افتاد. از جمله نگاه کنید به:
یکی از کاربران سایت ولوله در شهر پیام رسیده از مرکز جهانی بهائی بیت العدل اعظم در همین خصوص را ارسال کرده اند که به ضمیمه منتشر می گردد.
ضمیمهاندازه
30_Dec_2012.pdf31.89 کیلو بایت