خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

لوح توحید

لوح توحید از آثار حضرت بهاءالله است که در آن به ابدع بیان در بارۀ سه عالم حق و امر و خلق توضیح می فرمایند. براساس آن، عالم حق غیر قابل وصف و دست نیافتی است و به این جهت راه ارتباط خلق با آن، از طریق عالم امر است که همان مرتبۀ مظاهر ظهور الهی یعنی رسل و انبیاء می باشد. این لوح مبارک، از جمله رافع شبهۀ ادعای الوهیّت توسط حضرت بهاءالله است.

حضرت عبدالبهاء مبیّن و جانشین حضرت بهاءالله نیز در قسمتی از «کتاب مستطاب مفاوضات» و نیز جانشین حضرتشان، حضرت شوقی ربانی مبین و ولی امر بهائی، در «توقیع دور بهائی» توضیحاتی ارائه می فرمایند که هم مضمون «لوح مبارک توحید» است. این دو قسمت را نیز در دو فایل ضمیمه ملاحظه می فرمایید.

ضمیمهاندازه
Lohe Towhid.doc39 کیلو بایت
Lohe Towhid.pdf72.3 کیلو بایت
Tozihe Olohyyat1.pdf81.31 کیلو بایت
Tozihe Olohyyat2.pdf94.17 کیلو بایت