خبر نامه ولوله در شهر

رای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

همزمانی محتوا

شبکه های اجتماعی

لوح مبارک «تفسیر سورۀ والشّمس»

لوح مبارک «تفسیر سورۀ والشّمس» از آثار حضرت بهاءالله است که  در عکا در جواب سؤال مفتی عکا شیخ محمود نازل شده. مشارٌ الیه که به تعصّب و لجاج مشتهر و معروف بود به دین بهائی اقبال نمود و در حلقهء مؤمنين درآمد و چنان مشتعل و منجذب گرديد که مجموعه ای از اخبار و احاديث مأثورهء اسلامی مربوط به عكّا و مقام و اهمّيّت آن مدينهء مقدّسه تنظيم نمود. بعضی از این احادیث در آخر لوح مبارک حضرت بهاءالله خطاب به شيخ محمّد تقی اصفهانی  معروف به نجفی، مذکور است.

در «تفسیر سورۀ والشّمس» حضرت بهاءالله علاوه بر تفسیر سورۀ مزبور از قران مجید، روش صحیح تفسیر را نیز توضیح می فرمایند.

)با استفاده از کتاب «قرن بدیع»، ص ۳۸۶ و کتاب «گنج شایگان»، ص۲۰۹)

 

 

ضمیمهاندازه
Tafsire Sureye Vashams Quran.doc60.5 کیلو بایت
Tafsire Sureye Vashams Quran.pdf120.65 کیلو بایت