×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
یک کشف جدید!
1387/10/05
ولوله در شهر ۱ بعد از انقلاب اسلامی بعضی چون آقای عبدالله شهبازی وامثال جام جم، فریب اكاذیب وهذیانات پیمان شكنان امربهائی، همچون صبحی و آواره را خورده، این سناریو را درقوۀ «واهمۀ» خویش دنبال كردند كه «آنانی كه باجامعۀ بهائی مرتبط بوده اند ویا ازآن تعریف وتمجید كرده اند، صهیونیست بوده اند!» برمب ...
ادامه مطلب
خاتمه: پیام ٣١ اکتبر ٢٠٠٨ بیت العدل اعظم
1387/10/05
ولوله در شهر ۲چه بجاست كه پایان این جوابیه را به پیام اخیر بیت العدل اعظم مزین سازد كه خود آینۀ تمام نمای رفع شبهات و اتهامات اقلیت دوستان نامهربان بهائیان و ذكر خیر اكثریت هموطنان عزیز و مهربان در كشور مقدس ایران است.١٦ شهرالعلم ١٦٥٣١ اکتبر ٢٠٠٨احبّای ممتحن ایران ملاحظه فرماینددوستان عزیز و ...
ادامه مطلب
مكتوبی از ابوالفضل گلپایگانی در باب معاد و مباحثۀ وی با حكیم جلوه
1387/10/05
ولوله در شهر ۲دسته گل دوازدهم مربوط به مقالۀ یازدهم فصل نامۀ ١٧ (مكتوبی از ابوالفضل گلپایگانی در باب معاد و مباحثۀ وی با حكیم جلوه) مقالهء یازدهم را خانم فاطمهء نورایی نژاد با عنوان «مكتوبی از ابوالفضل گلپایگانی در باب معاد و مباحثهء وی با حكیم جلوه»، در صص ٢٧٢ تا ٢٩١ فصل نامهء شمارهء ١٧ نوشته ان ...
ادامه مطلب
اولین زن كابینه ــ خانم فرخ رو پارسا
1387/10/05
ولوله در شهر ۲دسته گل دهم مربوط به مقالهء نهم فصل نامهء١٧(اولین زن كابینه ــ خانم فرخ رو پارسا) مقالهء نهم فصل نامهء ١٧ را آقای ابراهیم ذوالفقاری با عنوان «اولین زن كابینه» ــ یعنی خانم فرخ رو پارسا ــ در صفحات ٢٤١ – ٢٥٥ نوشته اند. ایشان قبل از این هم در «فصل نامهء» شمارهء ١٠، مورخ ١٤ دی ١٣٨٥، در ...
ادامه مطلب
فعالیت بهائیان در آذربایجان به روایت اسناد
1387/10/05
ولوله در شهر ۲دسته گل نهم مربوط به مقالۀ هشتم فصل نامۀ ١٧ (فعالیت بهائیان در آذربایجان به روایت اسناد) مقالهء هشتم فصل نامهء ١٧ را آقای رحیم نیكبخت، كارشناس مركز اسناد انقلاب اسلامی و پژوهشگر تاریخ معاصر آذربایجان، با عنوان «فعالیت بهائیان درآذربایجان به روایت اسناد»، درصفحات ٢١٤- ٢٢٣، به ضمیمهء ...
ادامه مطلب