×
صفحه نخستدرباره سایتشرایط استفادهحریم خصوصیتماس با ما
ولوله در شهر ۱ولوله در شهر ۲ولوله در شهر ۳طلوع عشق
نگاشته هادیدگاه هانکته ها
آثار بنیانگذاران دیانت بهائیپیام های بیت العدل اعظمگزارش ها و بیانیه هاآثار نویسندگان بهائی

برای شروع یا قطع اشتراکتان در خبرنامه سایت، آدرس ایمیل خود را در ذیل وارد کنید.

ثبت نام
قطع اشتراک
twitter
×
ولوله در شهر - شمارۀ اولولوله در شهر - شمارۀ دومولوله در شهر - شمارۀ سومطلوع عشق
سایت "بهائیان ایران" سایت رسمی جامعۀ بهائی ایرانگلچین پیام های بیت العدل اعظمسرویس خبری جامعۀ بهائیعالم بهائی: جامعۀ جهانی بهائیزندگی حضرت بهاءاللهکتابخانۀ بهائیعهد و میثاقآئین بهائیدنیای بهائینقطه نظرنگاهکسروی و کتاب «بهائی گری»پروژه های بهائیسایت جامعۀ جهانی بهائیسایت ضیافت نوزده روزهتلویزیون نوینرادیو پیام دوستسایت تعلیم و تربیتسایت ازدواج بهائی
تحریفات لفظی و مفهومی ایّام در نشریّات بهائی اخبار امری و آهنگ بدیع
1387/10/09
ولوله در شهر ۱164 سال است كه بزرگان عالم، و حتّی بعضی مخالفین دین بهائی، بر مترقّی بودن تعالیم و جامعۀ بهائی شهادت داده و می دهند. علّت این امر، سوای روح آموزه های جدید و مترقّی این آیین جهانی، آن است كه بنیانگزار و شارع آن، برای اوّلین بار در تاریخ ادیان آسمانی، خود بنفسه و به قلم وحیانی خود، قا ...
ادامه مطلب
چه در بند خاری تو گل دسته بند
1387/10/09
ولوله در شهر ۱در ص61 ایّام مطلب وكاریكاتوری وجود دارد تحت عنوان «وقتی دانای كل غافلگیرمی شود». لُبّ مطلب جام جم از آوردن چنین مطلبی این است كه بگوید دركتب وآثار بهائی چیزمهمّ و بدرد بخوری وجود ندارد. امّا وقتی به مأخذ یاد شدۀ جام جم مراجعه می شود، ملاحظه می گردد كه نویسندۀ مقاله هدفش این بوده كه ...
ادامه مطلب
درد دل با هموطن ایرانی
1387/10/09
ولوله در شهر ۱           بنمایمت که در دل تنگم چه ناله هاست                        چون نی اگر به هم نفسی آشنا رسم هم وطن عزیزم،این یادداشت رابه عنوان یک ایرانی بهائی با احترام ومحبّت وعشق از صمیم دل و با کمال صداقت به شما می نویسم به شما که وطن مشترک، تاریخ مشترک، محیط وآب و خاک مشترکی م ...
ادامه مطلب
علل ترس و نگرانی ردّیّه نویسان سیاسی و مذهبی علیه دیانت مقدّس بهائی
1387/10/09
ولوله در شهر ۱از كتاب نگاهی تازه به دیانت بهائی ایّام آینۀ تمام نمای ترس و نگرانی از رشد دیانت مقدّس بهائی است. نه تنها علماء، ازجمله مرحوم آیت الله بروجردی، چنین نگرانی وترسی را در زمان پهلوی داشتند (رجوع شود به صص 50 تا 54 ایّام، ازجمله مقالۀ «نگران از نفوذ»، صفحۀ50)، بلكه اخلاف آنان نیزهم اكنو ...
ادامه مطلب
قَد فَدَیتُ بِکلّی لَکَ
1387/10/09
ولوله در شهر ۱(بكلی فدای توشدم - حضرت باب)حامددرصفحات 11 و 62 و 63و 64 ویژه نامهء ایام، مطالبی با عناوین زیر مندرج است: «چرا كتاب كشف الغطاء راجمع آوری كردند»؛ «عجزعلی محمّدشیرازی ازپاسخگوئی به سؤال علمای اصفهان، باب وچالش های پیش رو»؛ «پاسخ به سؤال ربطی نداشت»؛ «نقدی برگزارش یك مورخ بهائی مآب ...
ادامه مطلب